REGULAMIN

1. Chołody Auto Serwis Dariusz Chołody jest czynny w godzinach 8:00 – 18:00 w dni powszednie i w godzinach 9:00 – 14:00 w soboty.

2. Przyjmowanie i wydawanie pojazdów odbywa się w dni powszednie w godzinach 8:30 – 17:45. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość przyjęcia bądź wydania pojazdu w innych dniach lub godzinach.

3. Osoba, która pozostawia pojazd w serwisie zobowiązana jest poinformować pracownika przyjmującego o wszelkich uszkodzeniach pojazdu, tj. otarcia, rysy, wgniecenia lub uszkodzenia środka pojazdu.

4. Chołody Auto Serwis Dariusz Chołody NIE ODPOWIADA za rzeczy pozostawione w samochodzie.

5. Właściciel pojazdu na czas naprawy, jest zobowiązany do demontażu wszelkiego rodzaju kamer, nawigacji, uchwytów itp., które są zamontowane na szybie czołowej samochodu.

6. Chołody Auto Serwis Dariusz Chołody obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem, który jest do wglądu u doradcy serwisowego. W szczególnych przypadkach zakres prac naprawczych oraz ich kwota określona jest po rozmontowaniu pojazdu, usterki itp.

7. Zawsze w godzinach pracy serwisu Klient może uzyskać informację na temat przebiegu naprawy pojazdu.

8. Czas naprawy pojazdu może wydłużyć się z winy podwykonawców, z którymi współpracujemy lub też z powodu braku niezbędnych części zamiennych. Dlatego też termin wykonania naprawy jest zawsze ustalany indywidualnie. W każdym przypadku staramy się jednak, aby ten czas był jak najkrótszy.

9. O zakończeniu naprawy pojazdu, serwis powiadamia Klienta telefonicznie, wiadomością SMS lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku, gdy jest to jednak niemożliwe, skutecznym powiadomieniem jest również nadanie listu poleconego na adres zamieszkania Klienta.

10. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu najpóźniej po 1 dniu od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy.

11. W przypadku, gdy Klient nie odebrał pojazdu w wyżej wyznaczonym terminie, wówczas za przechowywanie pojazdu w serwisie naliczana jest opłata w wysokości 35 zł brutto za dobę.

12. Jeżeli koszt przechowania nieodebranego pojazdu po naprawie przewyższy jego wartość, wówczas pojazd przechodzi na własność serwisu.

13. Osoba odbierająca pojazd z serwisu jest zobowiązana do podpisania karty odbioru pojazdu.

14. Usługi są wykonywane z zachowaniem procedur producenta pojazdu.

15. Wykonanie treści zlecenia obejmuje diagnozowanie stanu oraz wymianę części lub podzespołów.

16. W przypadku drogich podzespołów przekraczających kwotę 1000zł netto, uważanych za skutek lub przyczynę powstania zgłoszonej usterki, firma konsultuje wydatek z Klientem.

17. Części zamontowane w ramach usługi pozostają własnością firmy Chołody Auto Serwis Dariusz Chołody do momentu uregulowania płatności przez Klienta.

18. Samochód po naprawie jest kontrolowany i sprawdzany podczas jazdy testowej w zakresie wykonywanych usług.

19. Serwis udziela gwarancji na okres jednego roku od daty wykonania usługi. Oddanie pojazdu do serwisu jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków gwarancji.

20. W przypadku dostarczenia części przez Klienta, powyższa gwarancja dotyczy wyłącznie poprawności procedur serwisowych.

21. Wszystkie usługi wykonywane są w granicach obowiązującego prawa w szczególności:
• Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r., nr. 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (73 str.);
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 września 2005 r. Dz. U. nr 201, poz. 1666 w sprawie stosowanie części używanych.

22. W przypadku nie wyrażenia zgody na zachowanie procedur serwisowych, automatycznie zostaje wyłączona gwarancja, zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa w tym zakresie.

23. Pojazd niesprawny może być wydany jedynie na pisemną prośbę Klienta.

24. Pojazd po naprawie może być wydany jedynie osobie, która oddała go do serwisu, lub też po wcześniejszym uzgodnieniu, za pisemnym upoważnieniem zawierającym numer dowodu osobistego zarówno właściciela pojazdu jak i osoby odbierającej.

25. Chołody Auto Serwis Dariusz Chołody ma prawo do rozpatrywania gwarancji na sprzedane części jak i na regenerowane podzespoły w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych (lub z własnej woli serwisu w trybie przyspieszonym).

26. Klient, który rezygnuje z naprawy pojazdu, jest obciążany kosztami diagnozy, która została wcześniej ustalona.

27. Wstęp na halę serwisu i myjni jest możliwy wyłącznie w obecności przedstawiciela firmy Chołody Auto Serwis Dariusz Chołody
Samowolne wtargniecie na halę serwisu i myjni jest złamaniem zasad BHP. W przypadku jakiegokolwiek wypadku firma Chołody Auto Serwis Dariusz Chołody NIE PONOSI żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia lub zniszczeniu mienia osobistego.

 

RODO
Polityka prywatności


Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z serwisu internetowego www.cholodyserwis.pl

§1 Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Chołody Auto Serwis Dariusz Chołody Auto Serwis Dariusz Chołody Auto Serwis Dariusz Chołody ul. Stadionowa 7, 20-405 Lublin, NIP:7121016156.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z dochowaniem najwyższej staranności.

3. Dane osobowe w serwisie internetowym www.cholodyserwis.pl (dalej jako „Serwis”) gromadzone są w celu:
a) korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie;
b) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną na otrzymanie newslettera;
c) w celu realizacji umów w zakresie sprzedaży produktów dostępnych w „Sklepie” i na „Giełdzie” (dalej jako „Sklep”);
d) w celu analitycznym i statystycznym.

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych;
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy (np. sprzedaży produktów w Sklepie) lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

7. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe oraz innych danych podmiotom upoważnionym wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień tychże umów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne bądź księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

9. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11. Wdrożyliśmy szereg zabezpieczeń, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione.


§2 Pliki cookies

1. Serwis korzysta z Plików cookies.

2. Pliki cookies to niewielkie informacje (pliki) tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku), identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia danej operacji. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę odwiedzanego serwisu internetowego, czas przechowywania oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z serwisem internetowym.

3. Serwis korzysta z Plików cookies w celu dostosowania się do potrzeb użytkowników, optymalizacji korzystania z Serwisu oraz w celach statystycznych.

4. Serwis wykorzystuje Pliki cookies sesyjne (tymczasowe), które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej, a także Pliki cookies stałe (trwałe), które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku lub do ich usunięcia przez użytkownika.

5. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki

Galeria

Galeria

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.